Praktijk Statement


Fysiotherapie Breda-Oost is een gespecialiseerde praktijk voor behandeling en diagnostiek van lichamelijke klachten. De praktijk is toegankelijk voor iedereen met klachten aan het houding-en bewegingsapparaat uit Breda ( Heusdenhout/Brabantpark) en omgeving. Sinds 2001 is fysiotherapie Breda-Oost gevestigd aan de meent 12a te Breda.
Op dit adres kunnen wij patiënten in een rustige en comfortabele omgeving ontvangen en alle aandacht besteden aan de fysiotherapeutisch behandelingen.

Wij geven alleen individuele behandelingen.

Missie

Het is ons doel om  hoogwaardige kwaliteit en effectieve zorg aan te bieden. Onze missie is het leveren van zorg op maat, hoogwaardige kwaliteit, laagdrempeligheid, innovatief en flexibiliteit. Als gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk kijken wij vanuit een breder perspectief naar uw klachten.

Zorg op maat

Iedere persoon is uniek. Wij geloven daarom ook niet dat er voor een klacht één specifiek behandelprogramma is. Wij hebben er dan ook voor gekozen om geen langdurige behandelprogramma’s en oefengroepen aan te bieden. Wij zoeken doelgericht naar de oorzaak van uw klachten en trachten u middels een behandelplan op maat in een zo kort mogelijke tijd van uw klachten te helpen. De behandeling geschiedt daarom altijd 1-op-1 , zodat uw klacht(en) de aandacht verdient die het nodig heeft.

Laagdrempeligheid

U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak maken voor een behandeling. Tijdens de eerste afspraak wordt eerst beoordeeld of uw gezondheidsprobleem werkelijk door middel van fysio- en/of manuele therapie behandeld kan worden. En er wordt een behandelplan opgesteld. Het kan zijn dat na de intake de patiënt wordt geadviseerd alsnog met de huisarts contact op te nemen.

Innovatief

Fysiotherapie Breda-Oost wil vernieuwend zijn. Wij maken gebruik van de nieuwste inzichten, richtlijnen en wetenschappelijke bewijzen. Daarnaast willen wij innovatief zijn in nieuwe en moderne behandelingstechnieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de romp-balans trainer (Veldon flexchair), Galileo vibratie technologie, andullatie massage matras en de Kinesis-oefenwand voor functionele oefentherapie.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze therapeuten ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register voor Fysiotherapeuten. Zij voldoen aan alle eisen. Daarnaast zijn onze medewerkers al dan niet Master opgeleid en volgen continue de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ook volgen zij met regelmaat bij-en nascholingen om de kennis up-to-date te houden en zich verder te ontwikkelen in het diagnosticeren en behandelen van (complexe) klachten. Wij zijn ook bij verschillende netwerken aangesloten, om zo onze kennis en ervaring te delen met collega fysiotherapeuten, maar ook medisch specialisten. Ook zijn wij lid van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om de klanttevredenheid te meten, maken wij gebruik van CQ-index. Dit is een wetenschappelijke gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantenervaringen in de zorg te meten.Wij hechten veel waarde aan uw mening, zodat wij ons continue kunnen blijven verbeteren.

Flexibiliteit

Fysiotherapie Breda-Oost hanteert ruime openingstijden. Mocht u buiten deze openingstijden behandeld willen worden, dan kan dat in overleg met uw therapeut. Door de ruime openingstijden kunt u dus ook buiten uw werktijden bij ons terecht.

Vergoedingen

De praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor worden alle kosten van de behandeling rechtstreeks door de praktijk met de zorgverzekeraar verrekend. U heeft hiervoor wel een aanvullende verzekering nodig. Bij de eerste behandeling worden de patiënten geïnformeerd over de afhandeling van de kosten van de behandeling.

Diagnostiek

Fysiotherapie Breda-Oost hecht veel waarde aan het vinden van de oorzaak van uw klacht. Een goede diagnose is essentieel om de behandeling tot een succes te brengen. Deze afspraak bevat het vraaggesprek, metingen en uitgebreid lichamelijk onderzoek en behandeling. Wij vragen u tijdens uw eerste afspraak het volgende mee te nemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Badlaken
 • Zorgverzekeringspas
 • Eventuele medicatielijst en waardevolle informatie omtrent uw voorgeschiedenis 

Behandeling

De behandelingen geschieden altijd 1-op-1. Zo krijgt u de aandacht die u en uw klachten nodig heeft. Tijdens de behandeling kan er gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld massage, dry needling, manuele therapie en  oefentherapie . Wij behandelen volgens de nieuwste inzichten ( Evidence Based) en combineren dit met onze klinische ervaring ( Practice Based). Daarnaast bent u ook zelf verantwoordelijk voor uw herstel. U zult daarom iedere behandeling naast adviezen ook huiswerkoefeningen meekrijgen om de gewonnen beweeglijkheid te behouden of uw spieren/gewrichten in conditie te houden. Dit ook om in de toekomst uw klachten te verminderen/voorkomen.

Mochten de behandelingen niet het gewenste resultaat geven dan helpen wij u bij het vinden van andere mogelijkheden, Hierbij kunt u denken aan overleg met uw huisarts of behandelend medisch specialist, doorverwijzing naar een collega binnen de praktijk of een doorverwijzing naar een andere discipline zoals bijvoorbeeld: podotherapeut, logopedist, diëtist, psychologie etc. Bij Fysiotherapie Breda-Oost bent u verzekerd van goede en eerlijke zorg.

Fysiotherapeuten in opleiding

Fysiotherapie Breda Oost draagt graag bij aan beroepsontwikkeling. Wij bieden daarom vierdejaars fysiotherapeuten in opleiding aan de AVANS Hogeschool Breda de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. De fysiotherapeut in opleiding kan aanwezig zijn tijdens de behandeling en met uw toestemming de behandeling (deels) overnemen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken.

Behandelverslag

Na afsluiting van de behandeling wordt er, als de patient hier toestemming voor geeft, meestal een behandelverslag naar de huisarts of specialist gestuurd.

Klachtenregelement

De praktijk maakt gebruik van het door het KNGF ontwikkeld klachtenreglement. In onze praktijk liggen folders.

Samenwerking

Fysiotherapie Breda Oost vindt samenwerking in de zorg belangrijk. Breed kijken naar een klacht met waar nodig andere disciplines. Wij werken samen met o.a:

Fysio- en Manuele therapie Bas; partner bij Mulligan therapie en shockwave therapie

www.fysiotherapiebas.nl

Cesar therapie Breda, Anita Berende; partner voor Oefentherapie bij klachten aan het houdingsapparaat en slaapstoornissen

www.cesartherapiebreda.nl

Avans Hogeschool, Academie voor gezondheidszorg; stagebegeleiding vierdejaars fysiotherapeuten in opleiding

Evanie praktijk voor oefentherapie

http://www.evanie.nl

Afbeeldingsresultaat voor amphia

Amphia ziekenhuis Breda, locatie Molengracht: Mond-Kaak en aangezichtschirurgie en de hoofdpijnpoli 

www.amphia.nl

Wij zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet Nederland 

www.chronischzorgnet.nl


Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN FYSIOTHERAPIE BREDA OOST

Fysiotherapie Breda Oost houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Uiteraard gaat Fysiotherapie Breda Oost zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.

Hieronder vindt u een aantal regels zoals deze bij Fysiotherapie Breda Oost gehanteerd worden.

 • Bij Fysiotherapie Breda Oost gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via backups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden afgeschermd.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WGBO
Wij werken volgens de regels van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Overzicht regels WGBO:

 • Het recht op informatie door de hulpverlener
 • Toestemming voor een medische behandeling
 • Inzage in het medisch dossier
 • Het recht op een tweede mening of second opinion
 • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
 • Recht op privacy

BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

KLACHTEN
We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met uw behandelend fysiotherapeut of met Maikel de Beer ( praktijkeigenaar). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

DUUR VAN DE BEHANDELINGEN:
Het eerste bezoek bestaat uit:

 • het intakegesprek (anamnese)
 • het lichamelijk onderzoek
 • opstellen van het behandelplan

Dit duurt gemiddeld ongeveer 30 minuten.

Een individuele behandeling bestaat uit:

 • informeren
 • uit- en aankleden
 • daadwerkelijke behandeling
 • afsluiten c.q. nieuwe afspraak maken